Call Center 888-504-2671
ฟอกสีฟัน in Thailand

สุดยอดคู่มือ ฟอกสีฟัน in Thailand

ฟอกฟันขาว (teeth whitening) คืออะไร

ฟันสามารถเปลี่ยนสีได้จากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน การฟอกฟันขาว จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สีของฟันกลับมาขาวขึ้น โดยปกติแล้วการเปลี่ยนสีของฟันให้กลับมาขาวนั้นสามารถจำแนกวิธีได้ 3 วิธีหลัก คือ

· การทำ micro-abrasion โดยใช้กรดเพื่อทำให้เกิดการสึกของส่วนเคลือบฟัน เพื่อทำให้ชั้นเคลือบฟันที่เกิดการเปลี่ยนสีบางลง

 • การใช้สารเคมีสำหรับฟอกสีฟัน

· การบูรณะฟัน เช่น การทำวีเนียร์ส่วนผิวหน้าฟัน เพื่อปกปิดฟันที่เกิดการเปลี่ยนสี

การฟอกฟันขาว จึงจัดอยู่ในการทำหัตถการเพื่อเปลี่ยนสีฟัน โดยการใช้สารเคมีฟอกสีฟัน (bleach) เพื่อให้ฟันมีสีที่ขาวขึ้น เป็นการกำจัดคราบฟันสะสมและเพื่อให้เกิดความสวยงาม

สาเหตุของการเปลี่ยนสีของฟัน

การเปลี่ยนสีของฟันนั้นจำแนกตามความลึกของของบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนสี สามารถจำแนกได้ 3 ชนิดหลัก ได้แก่

(1) การเปลี่ยนสีของฟันจากคราบสีฟันนอกตัวฟัน เป็นการเกิดการเปลี่ยนสีที่ชั้นนอกสุด สาเหตุของการเปลี่ยนสี เช่น การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ชา กาแฟ การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ การดูแลสุขภาพฟันที่ไม่ดี (เนื่องจากแบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างสารย้อมสีทิ้งไว้บนฟัน) หรือการใช้ยาในกลุ่มธาตุเหล็ก ยากลุ่มมิโนไซคลิน (minocycline) และคลอเฮกซิดีน (chlorhexidine) ซึ่งยาเหล่านี้สามารถทิ้งคราบสีดำได้

(2) การเปลี่ยนสีของเคลือบฟัน สาเหตุของการเปลี่ยนสีของเคลือบฟัน เช่น กรรมพันธุ์ การบาดเจ็บหรือติดเชื้อของฟันน้ำนม ฟันผุ หรือเกิดการทำลายฟันด้านใน ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความผิดปกติของการสร้างสารเคลือบฟัน (Amelogenesis Imperfecta) การใช้ยาในกลุ่มเตตระไซคลิน (tetracycline) ฟันตกกระจากการได้รับสารฟลูออไรด์มากเกินไป

(3) การเปลี่ยนสีของเนื้อฟัน เป็นการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันในชั้นถัดลึกเข้ามาจากชั้นเคลือบฟัน สาเหตุของการเปลี่ยนสี เช่น กรรมพันธุ์ การเกิดฟันผุ การทำลายฟันด้านใน เนื้อเยื่อโพรงฟันตาย จากโลหะที่ใช้ในการบูรณะฟัน หรือจากวัสดุที่ใช้อุดคลองรากฟัน ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความผิดปกติของการสร้างเนื้อฟัน (Dentinogenesis imperfecta) หรือจากการใช้ยาในกลุ่มเตเตระไซคลิน

ประเภทของการฟอกฟันขาว

ประเภทของการฟอกฟันขาว จำแนกจากชนิดของฟันที่ต้องการฟอก แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

(1) ฟันที่ยังมีชีวิต (vital tooth) เป็นฟันส่วนที่ยังมีการไหลเวียนของเลือด และมีโครงสร้างส่วนระบบประสาทฟันอยู่ จึงสามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกได้

การฟอกฟันในส่วนที่ฟันยังมีชีวิต ประกอบด้วย 2 วิธี

 • การฟอกสีฟันเองที่บ้าน สารส่วนใหญ่ที่ใช้คือ คาร์บาไมด์เจล (carbamide gel) ความเข้มข้น 10-15 เปอร์เซนต์ โดยหยอดลงบนเฝือกสบฟัน (bleaching splint) จากนั้นสวมเฝือกสบฟันตามระยะเวลาเพื่อให้เกิดการทำปฏิกิริยาของสารฟอกฟันกับสารติดสีบนฟัน แนะนำให้สวม 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ระยะเวลาที่สวมและระยะเวลาที่เห็นผลอาจขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารฟอกฟันที่ใช้ โดยสารคาร์บาไมด์ เพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 10% จะเทียบเท่ากับสารไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ความเข้มข้นประมาณ 3%
 • การฟอกสีฟันที่คลินิก ความแตกต่างของการฟอกสีฟันที่บ้านและที่คลินิกจะอยู่ที่สารที่ใช้ฟอกฟัน ซึ่งการฟอกที่คลินิกนั้นจะใช้สารที่มีความเข้มข้นสูงกว่า จนอาจเกิดการแสบเหงือกได้ สารที่ใช้จะเป็นสารไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 25-40% เนื่องจากสารที่ใช้มีความเข้มข้นสูง สามารถทำลายเนื้อเยื่อเหงือกและทำให้เกิดอาการแสบเหงือกได้ จึงต้องมีการใช้สารป้องกันเหงือก (gangival barrier) ป้ายลงบนเหงือกก่อนการฟอกสีฟัน ในบางคลินิกอาจมีการใช้ลำแสงเพื่อเร่งสารให้เกิดการฟอกสีที่ไวขึ้น

(2) ฟันที่ตายแล้ว (non-vital tooth) เป็นฟันที่ส่วนที่ไม่มีการไหลเวียนของเลือด หรือไม่มีโครงสร้างส่วนของระบบประสาทอยู่แล้ว ทำให้ไม่มีการรับความรู้สึกในฟันบริเวณส่วนดังกล่าว

 • การฟอกสีฟันจากด้านในโพรงฟั น การเปลี่ยนสีของฟันในกรณีนี้เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อโพรงฟันที่ตายแล้วด้านใน การใช้สารฟอกฟันจึงต้องมีการใส่สารลงไปด้านในโพรงฟันแทน วิธีการนี้จะมีการนำเนื้อเยื่อโพรงฟัน รากฟันที่ตายแล้ว และส่วนของเนื้อฟันที่มีการเปลี่ยนสีออก ทำการเติมสารฟอกฟัน แล้วปิดโพรงฟันด้วยด้วยเรซินเพื่อให้สารฟอกฟันอยู่ภายในโพรงฟัน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการฟอกฟันขาวบางวิธีสามารถทำเองได้ที่บ้าน แต่การรักษาทุกวิธีควรอยู่ในการควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำและทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนสีฟันของผู้ป่วย

การรักษาด้วยการฟอกสีฟันเหมาะกับใคร

การรักษาด้วยวิธีฟอกสีฟันนั้น เป็นวิธีที่เหมาะกับผู้ป่วยต่อไปนี้

1. ผู้ที่ต้องการปรับสีฟันให้ขาวขึ้นจากอายุฟันที่ผ่านการใช้งานมานาน

2. ผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนสีของฟัน

3. ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟันจากสารย้อมสีในอาหาร เช่น ในผู้ที่ชอบดื่มชา กาแฟ

4. ผู้ที่ฟันตกกระ จากการได้รับสารฟลูออไรด์มากเกินไป

5. ผู้ที่ฟันเปลี่ยนสีเนื่องจากการใช้ยาในกลุ่มเตเตระไซคลิน

6. ผู้ที่ฟันเปลี่ยนสีเนื่องจากประสาทฟันตาย การฟอกสีฟันสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามการฟอกฟันขาวไม่ได้สามารถรักษาสีฟันได้ทุกกรณีเสมอไป ดังนั้นทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่า การเปลี่ยนสีของฟันนั้นเกิดจากสาเหตุใด มีความลึกและความรุนแรงของการเปลี่ยนสีในฟันระดับใด และเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการรักษา

ขั้นตอนการรักษา

 • การฟอกฟันขาวที่บ้าน ทันตแพทย์จะเริ่มต้นจากทำพิมพ์เฝือกสบฟันที่ขนาดพอดีกับฟัน หลังจากนั้นจะเป็นส่วนของการฟอกสีฟันที่บ้าน โดยใช้เจลหยอดลงบนเฝือกสบฟัน สวมตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด ทำซ้ำทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์
 • การฟอกฟันขาวที่คลินิก ทันตแพทย์จะทาสารป้องกันที่บริเวณเหงือก จากนั้นจะทำการขัดฟัน และลงสารฟอกสีลงบนฟัน ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วทำการล้างสารฟอกสีออกด้วยน้ำ นำสารป้องกันที่ทาลงบนเหงือกออกและทำการขัดฟันในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้อาจมีการใช้แสงเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาการฟอกสีฟันให้เกิดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามขั้นตอนการรักษามีความแตกต่างกันในแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีใด

ระยะเวลาการรักษา

โดยปกติแล้วจะแบ่งเวลาในการรักษาเป็นส่วนของการเตรียมเฝือกสบฟัน ซึ่งส่วนนี้จะเป็นช่วงที่ทันตแพทย์จะเป็นผู้เตรียมเฝือกสบสำหรับสวมระหว่างฟอกสีฟันให้ ซึ่งระยะเวลาในการเตรียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทันตแพทย์ในแต่ละท่าน หลังจากเตรียมเฝือกสบฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นส่วนของการรักษา ซึ่งผู้ป่วยจะต้องสวมเฝือกสบฟันทุกวัน ในแต่ละวันตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด เวลาที่ใช้ในการรักษาจะอยู่ในช่วง 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะเริ่มสังเกตการเปลี่ยนสีของฟันที่ขาวขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก และสีฟันควรจะเริ่มเปลี่ยนเกินร้อยละ 80 หลังการรักษาได้ 6 สัปดาห์ ระยะเวลาการทำฟอกฟันขาวซ้ำนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วย

ผลหลังการรักษา

การฟอกสีฟันไม่สามารถทำให้ฟันขาวได้อย่างถาวร ทั้งนี้สีของฟันจะอยู่นานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ป่วย เช่น การลดหรืองดการดื่มชา กาแฟ สูบบุหรี่ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟันเฉพาะสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้ที่ชอบดื่มชา กาแฟ หรือผู้ที่สูบบุหรี่ ก็สามารถช่วยยืดอายุของสีฟันให้ขาวนานขึ้นได้ โดยปกติแล้วถ้าผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวที่อาจก่อให้ฟันเกิดการเปลี่ยนสี การฟอกสีฟัน 1 ครั้งจะมีอายุได้ยาวนานถึง 3 ปี

ข้อจำกัดของการใช้สารฟอกสีฟัน ได้แก่ ไม่แนะนำให้ใช้สารฟอกไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 0.1-6% กับผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และควรมีการใช้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพยาธิสภาพของตัวฟันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษา เนื่องจากสารฟอกในกลุ่มนี้จะเป็นสารที่มีความเข้มข้นสูง

ในกรณีของสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรยังไม่แนะนำวิธีการฟอกฟันขาว เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ฟอกฟันอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ รวมถึงอาจถูกขับออกทางน้ำนมและส่งผลต่อทารกได้

ปัญหาที่อาจพบหลังเข้ารับการรักษา

ปัญหาที่พบได้บ่อยในการรักษาด้วยวิธีฟอกฟันขาว คือ อาการเสียวฟัน และอาการแสบเหงือก ที่เกิดขึ้นในระหว่างรับการรักษา เนื่องจากสารที่ใช้สามารถทำลายเนื้อเยื่อเหงือกและเคลือบฟันได้ โดยมักจะพบความรุนแรงของอาการมากยิ่งขึ้นตามความเข้มข้นของสารที่ใช้ อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้มักหายได้เองหลังการรักษา แต่หากผู้ป่วยยังมีอาการเหล่านี้อยู่หลังทำการรักษาเสร็จสิ้น แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์

ผู้ที่เข้ารับการรักษาอาจได้รับคำแนะนำให้ลดหรืองดการดื่มชา กาแฟ หรือการสูบบุหรี่ และให้รักษาความสะอาดของช่องปากเพื่อยืดอายุของการฟอกฟันขาวให้ยาวนานขึ้น

ราคา

ค่ารักษาของการฟอกฟันขาว ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษา โดยการใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการฟอกสีฟันจะมีราคาที่สูงกว่าการฟอกปกติ และระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์จะสั้นกว่า โดยมีราคาเฉลี่ยดังนี้

การรักษา

ราคาเฉลี่ย (บาท)

ฟอกฟันขาวทั่วไป

4,000 – 8,000

ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (เทคโนโลยี Zoom)

8,000 – 10,000

จองอย่างไร

บทความนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรมหรือคำให้คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยหรือการรักษาทางทันตกรรม โปรดปรึกษากับทันตแพทย์หรือมืออาชีพทางทันตกรรมที่มีคุณวุฒิก่อนที่จะเริ่มหรือเปลี่ยนการรักษาทางทันตกรรม

ทำไมต้อง Dental Departures?

 • การออมทรัพย์ที่สุดยอด

  การออมทรัพย์ที่สุดยอด

  ประหยัดได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับการรักษาที่บ้าน
 • หาราคาที่ประหยัดที่สุด

  หาราคาที่ประหยัดที่สุด

  รับรองราคาดีที่สุด
 • ทางเลือกมากที่สุด

  ทางเลือกมากที่สุด

  ค้นหา 1500 ทันตแทพย์ ในประเทศไทย
 • เลือกซื้อในสกุลเงินของคุณ

  เลือกซื้อในสกุลเงินของคุณ

  ค้นหาค่ารักษาในสกุลเงินของคุณ
ติดต่อเรา